Sgip i'r prif gynnwys

Newyddion

Mae Wythnosau Celf Môn: Stiwdios Agored ac Orielau yn ôl wedi dwy flynedd o gyfnod segur!

Mae wir angen eich presenoldeb a’ch cefnogaeth oherwydd bod llawer o’r artistiaid heb elwa o gyllid argyfwng COVID ac yn dibynnu ar werthiant am fywoliaeth.  Mae Ynys Môn yn ynys brydferth. Dewch yma am wyliau - mwynhewch y traethau,y môr a’r tirwedd yn ogystal ag ymweld â’r stiwdios ac orielau.  Bydd peintwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmaiu, artistiaid print, artistiaid gosod a chrefftwyr wrth eu boddau yn eich croesawu. 

Bydd ychwanegiadau a newidiadau na ellir eu hosgoi i’r Canllaw yn cael eu postio i: ww.angleseyartsforum.orfg neu galwch imewn i Ganolfan Ucheldre (01407 763 361)

Gallwch lawrlwytho'r canllaw isod.

PP03 Thank you NHS Heart
Calon Diolch i'r GIG o Stryd ar Ynys Môn

Profiadau’r Pandemig: Dogfennu effaith COVID – 19 ar Ynys Môn

Mae ‘Profiadau’r Pandemig: Dogfennu effaith COVID-19 ar Ynys Môn’ yn brosiect ar y cyd rhwng Archifau Ynys Môn ac Oriel Môn, wedi ei gyllido gan Lywodraeth Cymru. Amcan y prosiect yw dogfennu straeon a phrofiadau pobl Ynys Môn o’r pandemig COVID-19 drwy gyfweliadau hanes llafar a chasglu cofnodion a gwrthrychau. Bydd y cyfweliadau yn cael eu recordio, ac ynghyd â chofnodion a gwrthrychau eraill, yn cael eu hychwanegu i’n casgliadau yn Archifau Ynys Môn ac Oriel Môn i ddogfennu sut mae bywyd wedi bod ar Ynys Môn yn ystod y cyfnod arwyddocaol hwn.

Rydym eisiau i’r casgliad adlewyrchu amrywiaeth yr ynys ac felly’n annog unrhyw un sy’n byw neu’n gweithio ar Ynys Môn i gymryd rhan yn y prosiect drwy rannu eu profiadau. Gallwch fod yn weithiwr allweddol, yn gweithio i’r GIG neu mewn archfarchnad; yn rhiant yn ceisio cadw cydbwysedd gwaith/bywyd adref; neu’n fyfyriwr ysgol, coleg neu brifysgol. Beth bynnag yw eich sefyllfa, rydym yn croesawu eich cyfranogiad.

Mae’r prosiect wedi ei rannu yn ddwy ran: casglu cofnodion (sy'n cynnwys hanesion llafar) a chasglu gwrthrychau. Parhewch i ddarllen i ddarganfod mwy am y prosiect a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Casglu Cofnodion COVID-19

Rydym yn ceisio casglu cofnodion sy’n adlewyrchu profiadau pobl o’r pandemig COVID-19, cofnodion sydd ag arwyddocâd personol ac arwyddocâd i'r ynys. Rhai esiamplau o gofnodion fyddai dyddiaduron, llythyrau, cerddi, ryseitiau, lluniau, fideos a cherddoriaeth.

Ydych chi wedi nodi'ch teimladau mewn dyddiadur, neu wedi eu hysgrifennu mewn cân? Ydych chi wedi cael cysur allan o wneud fideos neu ysgrifennu barddoniaeth? A yw ffotograffiaeth wedi eich helpu i ddeall yr amseroedd rhyfedd ac ansicr hyn?

Beth bynnag yw eich cofnod, hoffwn glywed gennych chi. Anfonwch luniau o’ch cofnod a’i stori i orielynysmon@ynysmon.llyw.cymru neu ffoniwch 01248 724444 gyda manylion o’ch cofnod, er mwyn iddo gael ei ystyried ar gyfer casgliad Archifau Ynys Môn. Byddwn yn cysylltu â chi os dewisir eich cofnod a byddwn yn trefnu i’w gasglu a'i drosglwyddo'n ddiogel.

Am fwy o wybodaeth am Archifau Ynys Môn, dilynwch y ddolen hon i wefan yr Archifau: https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Archifau/Ymweld-âr-Archifau-Môn/Trefnwch-eich-ymweliad-yn-yr-Archifdy.aspx Am bolisi casgliad Archifau Ynys Môn, dilynwch y ddolen hon i’w gwefan polisiau: https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Trigolion/Archifau/Gwasanaethau-â-ddarperir-gan-Archifau-Ynys-Môn/Dogfennau-polisi-yr-Archifdy.aspx

PP01 Diary
Tudalen o ddyddiadur

Cyfweliadau Hanes Llafar

Fel rhan o'r prosiect, rydym hefyd yn cyfweld â phobl am eu profiad o'r pandemig COVID-19. Bydd y cyfweliadau hyn yn rhoi mwy o fewnwelediad i effaith COVID-19 ar Ynys Môn a byddant yn helpu i greu cofnod hanesyddol o'r cyfnod hwn mewn hanes. Rydym yn ystyried y cyfweliadau hyn yn gyfweliadau ‘hanes llafar’.

Mae hanes llafar yn cyfeirio at y maes astudiaeth a’r dull o gasglu a chadw lleisiau ac atgofion unigolion a chymunedau, yn aml mewn perthynas â digwyddiad neu gyfnod arwyddocaol mewn hanes. Mae cyfweliadau hanes llafar yn asedau gwerthfawr sy’n ein cynorthwyo i ddeall digwyddiadau’r gorffennol.

Am y Daflen Cyfranogiad a Gwybodaeth Prosiect ‘Profiadau’r Pandemig: Dogfennu effaith COVID-19 ar Ynys Môn’, sgroliwch i waelod y dudalen hon.

 

Casglu Gwrthrychau COVID-19

Ar gyfer casgliad Oriel Môn, rydym yn chwilio am gwrthrychau sy’n berthnasol i neu’n adlewyrchu profiadau pobl o’r pandemig COVID-19. Enghreifftiau o wrthrychau yw gweithiau celf, gwaith llaw, ac eitemau sydd wedi bod o arwyddocâd yn ystod y pandemig.

Oes gennych chi eitem a fydd bob amser yn eich atgoffa o'r pandemig COVID-19? Ydych chi wedi sianelu'ch teimladau i mewn i baentiad neu collage? A yw cychwyn crefft newydd, neu ddatblygu hen un, wedi eich helpu trwy'r amseroedd anodd hyn?

Beth bynnag yw eich gwrthrych, hoffwn glywed gennych chi. Anfonwch ffotograff o’ch gwrthrych a’r stori y tu ôl iddo i orielynysmon@ynysmon.llyw.cymru neu ffoniwch 01248 724444 gyda manylion o’ch gwrthrych, er mwyn iddo gael ei ystyried ar gyfer casgliad Oriel Môn. Byddwn yn cysylltu â chi os dewisir eich gwrthrych a byddwn yn trefnu ei gasglu a'i drosglwyddo'n ddiogel.

Ar gyfer polisi casgliad Oriel Môn, dilynwch y ddolen hon i’r dudalen we casgliadau: Rhoi i'r casgliad - Oriel Môn (orielmon.org)

PP02 Knitting
Un o drigolion yn gweu

Dogfen

I weld a lawrlwytho’r Daflen Cyfranogiad a Gwybodaeth Prosiect ar gyfer y prosiect ‘Profiadau’r Pandemig: Dogfennu effaith COVID-19 ar Ynys Môn’, cliciwch ar y ffeil isod.