Sgip i'r prif gynnwys
05.08.23 - 17.09.23

Daniel J Yeomans

'Adref ac yn ol' yw sioe unigol fwyaf Daniel hyd yma, sy'n dwyn ynghyd gweithiau sy'n canolbwyntio ar newid yn ei arddulliau a'i syniadau prosiect.

Daniel Yeomans
Daniel Yeomans

Wedi'i hyfforddi yn stiwdios Charles H. Cecil yn Fflorens, mae Daniel yn artist cyfoes sydd wedi dod yn adnabyddus am feistrolaeth ragorol ar ei grefft mewn peintio. Mae wedi datblygu arddull sy'n gyfuniad o ddulliau cyfoes a thechnegau caladurol.

Mae'r sioe yn agor gyda hunanbortread ar raddfa iawn sy'n adlewyrchu'r brwydrau creadigol a wynebwyd trwy'r pandemig Covid. Mae'r darn trawiadol hwn yn cael ei arddangos ochr yn ochr a gweithiau cerflunio a chyfryngau cymysg amrywiol, sy'n gwahodd myfyrio ar themau fel y rhyfel yn Wrcain, a syt mae technoleg yn newid ein rhyngweithiadau dynol bob dydd. Yn ogystal, mae'r arddangosfa'n cynnwys llawer o baentiadau 'plein - air' Daniel o Ynys Mon.

Adref Ac Yn Ôl Eto’ gan Daniel James Yeomans RCA.

Mae Daniel yn artist cyfoes sy’n cael ei adnabod am feistroli ei grefft paentio. Yn ystod y blynyddoedd, mae wedi mynd ati’n raddol i ddatblygu arddull o gyfuno cyffyrddiadau cyfoes gyda thechnegau clasurol. O 2022 ymlaen, dechreuodd ddatblygu’r dechneg o greu cerfluniau fel ffordd o fynegi rhai syniadau creadigol oedd, yn ei farn ef, yn gweddu â phrofiadau gweledol 3D canolig ac ymgollol.

Yn 25 oed, fe aeth Daniel i’r Eidal a chael hyfforddiant fel peintiwr portreadau yn stiwdio Charles H. Cecil, Fflorens. Arhosodd yno am rai blynyddoedd gan ddychwelyd i Drefaldwyn, Cymru lle dechreuodd baentio’n llawn amser. Arhosodd yn yr ardal hon, gan weithio mewn beudy a oedd wedi’i droi’n stiwdio yng nghartref y teulu. Yn ystod y cyfnod hwn, cwblhaodd Daniel nifer o bortreadau ar gomisiwn gan gynnwys un portread o Is-iarll Clive o Bowys, Jonathan Herbert a’r Arglwydd William a Ffion Hague.

Ar ôl treulio 4 mlynedd yn byw yng nghartref y teulu, a chynnal perthynas o bell gyda’i bartner Swisaidd, Alicia, penderfynodd symud i Genefa, ac yno mae’r ddau yn byw erbyn hyn.

Mae cysylltiad Daniel gyda Chymru'r un mor gryf, ac mae’n parhau i arddangos ei waith yma’n rheolaidd. Yn 2021, daeth yn aelod o’r Academi Frenhinol Gymreig yng Nghonwy, ac mae’n arddangos gwaith yno ar hyn o bryd yn y ‘sioe haf i aelodau 2023 (15/07/23 - 09/09/23)’. Yn 2019, prynwyd ei hunanbortread Rhif 3, a chafodd ei ychwanegu i gasgliad cyhoeddus Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Cafodd ei bortread o Tim ‘Dystonia & I; The Renaissance of Self’, hefyd ei ddewis ar gyfer Gwobr Jackson.

‘Adref Ac Yn Ôl Eto’ yw sioe unigol fwyaf Daniel hyd yma, ac mae'n cynnwys yr holl waith sy’n cynrychioli newid yn arddull, syniadau a chyfrwng ei waith. Mae’r sioe’n agor gyda hunanbortread graddfa lawn sy’n myfyrio ar yr heriau creadigol a wynebwyd yn ystod pandemig Covid. Cyflwynir y darn syfrdanol hwn gyfochr ag amrywiaeth o gerfluniau a gwaith cyfrwng gwahanol, sy’n gwahodd pawb sy’n dod i weld y gwaith i fyfyrio ar themâu megis y rhyfel yn Wcráin, a sut mae technoleg yn newid y ffordd rydym yn ymwneud â phobl yn ddyddiol. Yn ogystal, mae’r arddangosfa’n cynnwys nifer o baentiadau ‘plein-air’ a llewychol Daniel o Ynys Môn.

Dywedodd Daniel, ‘rwyf wedi dechrau edrych y tu hwnt i fyd paentio clasurol ar gyfer yr arddangosfa hon. Mae gen i ddiddordeb yn y ffordd rydym yn ymwneud â gwaith celf a’r ffordd mae lle a chyfryngau gwahanol yn cael eu defnyddio i ddylanwadu ar ein profiadau a’n myfyrdodau. Yn anochel, mae’n canolbwyntio ar ddylanwadu ar fy ngwaith, a gwahodd pobl i gymryd ail olwg.’

05.08.23 - 17.09.23