Sgip i'r prif gynnwys
09.01.24 - 07.04.24

Stiwdio Gelf

Mae ein harddangosfa - micro chwarterol yn arddangos ac yn hyrwyddo gwaith pedwar artistiaid sy'n gweithio drwy wahanol cyfryngau.

Craig Taylor

Rydw i'n artist bywyd gwyllt a thirluniau sydd â diddordeb arbennig mewn paentio adar a'u cynefinoedd cysylltiedig. Dechreuodd fy niddordeb mewn gwylio adar a phaentio yn ystod fy mhlentyndod ac mae wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd. Rwy'n treulio llawer o'm hamser yn y cae, yn braslunio ac yn tynnu lluniau o fy nhestunau er mwyn cael deunydd cyfeirio gwreiddiol ar gyfer fy mhaentiadau.

Gwaith Celf Gwreiddiol

Wedi fy lleoli ar Ynys Môn, rwyf wedi fy amgylchynu gan fywyd gwyllt bendigedig a'r tirweddau mwyaf anhygoel, ac mae'r ddau ohonynt yn ffynhonnell ysbrydoliaeth ddi-ddiwedd ar gyfer fy mhaentiadau. Rwy'n gweithio mewn amrywiaeth o gyfryngau yn dibynnu ar ba un dwi'n teimlo sy'n gweddu orau i'r pwnc - acrylig, dyfrlliw, gouache ac olew.

Printiau Giclee

Rwyf hefyd yn cynnig amrywiaeth o brintiau Giclee cyfyngedig o ansawdd uchel o rai o'm gweithiau celf gwreiddiol, ac mae'r rhan fwyaf yn cael eu cyflenwi gyda mowntiau'n barod i'w fframio.

Comisiynau

Rwyf hefyd yn ystyried comisiynau sy'n seiliedig ar bynciau bywyd gwyllt Prydain.

craigtaylorartist@outlook.com
craigtaylorartist.co.uk

Paentiad o aderyn yn eistedd ar frigyn yn diswyl am fwyd.
Craig Taylor

JENNY ARMOUR

Rydw i’n gweithio o’m stiwdio yn Nhyn-y-Gongl, Ynys Môn, lle mae popeth yr ydw i angen mewn bwyd ar gael ar garreg y drws – yr awyr, y tir a’r môr. Rydw i wrth fy modd efo’r golau a’r llinellau y mae’r rhain yn eu creu ac maent yn fy ysbrydoli, y golau yn enwedig. Mae’n anodd iawn cyfleu’r newid yn y tywydd, y llonyddwch a’r gwynt ar bapur neu ar gynfas.

Paent acrylig ydi fy hoff gyfrwng – weithiau byddaf yn rhoi’r mymryn lleiaf o baent ar y brws fel petawn yn defnyddio paent dyfrlliw a thro arall byddaf yn rhoi haenau trwchus o baent gan ddefnyddio cyllell balet fel petawn i’n defnyddio paent olew. Mae’r math yma o baent yn sychu’n gyflym ac felly mae’n fy ngorfodi i weithio’n gyflymach ond mae hefyd yn rhoi’r hyblygrwydd i mi weithio gyda’r paent, gwneud newidiadau neu hyd yn oed olchi’r cyfan a dechrau eto. Mae’n well gen i ddefnyddio offer DIY na brwsys paent. Rydw i wrth fy modd yn arbrofi er mwyn ceisio cyfleu symudiad cychod hwylio, yr awyr a’r môr a byddaf yn edrych i weld sut mae artistiaid eraill wedi gwneud hyn yn llwyddiannus.

Fel y bydd unrhyw un sydd wedi dysgu’i hun i arlunio yn gwybod, mae hi weithiau’n anoddach asesu yr hyn yr ydych chi am ei baentio. Pan fydda i, ar adegau, yn paentio fel rhan o grwp rydw i fel arfer yn crwydro oddi ar y testun. Yn aml iawn dydi fy ngwaith i ddim yn edrych ddim byd tebyg i waith pawb arall, sydd yn gallu bod yn beth cas ar adegau ond ar y llaw arall rydw i’n teimlo’n ffodus fy mod i’n wahanol.

Gan nad ydw i wedi cael addysg ffurfiol ym maes celf dydw i ddim yn teimlo ‘mod i’n gorfod cydymffurfio ag unrhyw reolau neu theorïau y baswn i wedi’u dysgu ac, yn ôl pob tebyg, wedi’u dilyn o wybod sut berson ydw i. Os ydw i’n teimlo bod y gwaith yn rhy gaeth neu’n gyfyngedig mewn unrhyw ffordd, rydw i’n dechrau eto. Rydw i’n mwynhau’r rhyddid sydd gen i rŵan ac oherwydd bod gen i ddigon o le adref rydw i’n gallu mynegi fy hun bob dydd os y dwi i’n dymuno gwneud hynny, ac mi fydda i’n gwneud hynny bob dydd fwy neu lai.

Mae 'na rywbeth ynof sy’n ceisio dianc ac mi fyddai’n ceisio ail-greu’r hyn yr ydw i’n ei deimlo a’i weld wrth baentio. Mae’r gwahanol dymhorau’n effeithio arna i’n fawr ac yn aml iawn rydw i’n defnyddio lliwiau nad ydw i’n eu gweld, ond rydw i’n eu teimlo. Weithiau mae’r golau yn fy stiwdio’n newid yn gyflym iawn. Mae hyn yn effeithio ar y paentiadau gyda rhai’n dod yn fwy atmosfferig ac eraill yn oleuach neu’n fwy llachar nac yr oeddent ar y dechrau.

Wrth deithio’r byd rydw i, fel y rhan fwyaf o artistiaid, yn cael eu swyno gan y golau. Rydw i mewn byd arall pan rydw i’n paentio ac mae’n fraint ceisio cyfleu’r teimlad hudolus y mae’r golau’n ei roi ni a wna i fyth flino o hynny, yn enwedig â minnau’n byw mewn ardal mor hardd.

Paentiad o môr a tywod
Jenny Armour

WENDY VIDLER

Cefais fy ngeni a’m magu ym Modfari, Gogledd Cymru cyn symud i Fanceinion yn fy arddegau.

Ar ôl byw mewn sawl rhan o Loegr symudais yn ôl adref i Gymru yn 2013. Mae Ynys Môn wedi bod yn gartref i mi ers 10 mlynedd bellach ac mae’n gartref yng ngwir ystyr y gair.

Rydw i’n cael fy ysbrydoli gan y Dirwedd, Bywyd Gwyllt a’r Bobl o’m cwmpas. Rydw i wrth fy modd y gweithio gyda Dyfrlliw, Pastel ac Inc. Rydw i fel arfer yn dechrau drwy fraslunio â phensil.

Dyma’r trydydd tro i mi gymryd rhan yn y Stiwdio Agored ac rydw i’n edrych ymlaen at gwrdd â phob math o bobl diddorol dros y Pasg.

Rydw i’n croesawu pobl i’r stiwdio drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad.

Paentiad o tiwlipau pink a melyn yn chwifio yn y gwynt.
Wendy Vidler

ANNE SNAITH

Ers yn blentyn bach, rwyf eisoes wedi mwynhau darlunio a pheintio.

Ar ôl fy arholiadau Lefel A, fe es i ymlaen i gwblhau cwrs mewn Celf Sylfaen yng Ngholeg Technegol Stockport, ac yna mynd ymlaen i Brifysgol Metropolitan Manceinion i astudio BA (Anrh) mewn dylunio addysgol. (Dylunio ar gyfer Dysgu).

Yn dilyn genedigaethau fy mhlant, yn ogystal â gwaith comisiwn rheolaidd, dechreuais gyfrannu fwyfwy at gelf cymunedol yn Sir Gaer, lle roeddwn yn byw; rhedeg amrywiaeth o fentrau cymunedol creadigol.

Roedd y rhain yn amrywio o weithio gyda phobl ifanc ar yr ymylon i ddigwyddiadau yn yr Eglwys a digwyddiadau Rotari, a llawer o bethau eraill.

Ar ôl symud fy mywyd i Ynys Môn yn 2010, sefydlais H 'Artworks Gallery fel man creadigol lle gall eraill ddod o hyd i’w llais creadigol ac unigryw eu hunain. Arddangosais fy ngwaith ac annog eraill i ddangos eu gwaith yn fy lleoliad er mwyn hyrwyddo talent newydd.

Rwy’n frwdfrydig iawn dros alluogi eraill i ddeall eu hunain drwy fy ngweithdai. Rwyf wedi cynnal amrywiaeth eang o weithdai a dosbarthiadau, gan gynnwys dosbarthiadau am liwiau dŵr, paentio ar sidan, lliwio sgarff sidan, batic, cyfryngau cymysg, paentio ar wydr, brwsio, pasteli, acrylig ac olewydd dŵr.

Rwyf wedi gweithio ar draws y sector cyhoeddus, gan gynnwys mewn llyfrgelloedd, ysgolion, gyda Sefydliad y Merched, Gweithredu dros Blant, Gofalwyr Ifanc, y rheiny mewn profedigaeth a gydag amhariad ar y golwg, ac rwyf wedi mwynhau galluogi eraill i feithrin eu creadigrwydd eu hunain.

www.facebook.com/hartworksgallery  

Darlun o ddeial haul a blodau mewn gardd.
Anne Snaith
09.01.24 - 07.04.24